میگم حالا که شما نصیحت میکنی آیا راهی هم دارید که وقتی روزه میگیرم ضعف شدید نگیریم برام خیلی مهمه هااااااااااا.....؟؟؟؟؟؟؟:o

http://www.vbiran.ir/forum87.html