دوست عزیز سایت یا انجمن شما اگر در زمینه خاصی فعالیت کنه و بدون کپی برداری باشه این رقم دور از ذهن نیست
البته درامد بستگی به خدمات سایت داره نه بازدید