سایتهای نیوک رو میشه به راحتی آمارش رو دستکاری کرد نباید گوله آمارشو خورد من قبلا نیوک کار کردم