سلام
لطفا تنظیمات ویبولتین روبرای ارسال ایمیل برای کاربران قراربدهید
آیاایمیل smptرودرقسمت تنظیمات ایمیل ویبولتین فعال کنم ؟
پورت smptومشخصات دیگرsmptرو،واردمی کنم ولی ایمیل ارسال نمیشه؟
امتحانی...