:))

مگه اوقات فراغت بیماری یا بالاست که رفعش کنید ؟؟؟ بهتر بود از سپری کردن استفاده میکردید

همچنین "بهترین جا " یه کمی زیادی عامیانه است