مقدار فضا: 200MB
ترافیک ماهانه: نامحدود
Sub/Addon/Park Domains: نامحدود
Email/FTP/MYSQL : نامحدود
cPanel 11.x
بک آپ روزانه : دارد

3300Tomanماهانه
33,000Toman سالانه