اگر شما نیازی به زبان انگلیسی ندارید میتونید اون رو حذف کنید! در این صورت شما فقط زبان فارسی رو خواهید داشت که قابل تغییر نیست