فکر کنم تقریبا کپی هاست دی ال باشه
ولی قالب قشنگیه
فقط یه مشکلی داره
قسمت ها مختلف مثل هاست وارز یا غیره رو از خود دومین فراخوانی نمیکنی
ار ایندکس میخونه