درود ، اول از همه ، یوزر بار یک عکس نوار شکل هست که اکثرا در امضاهای الکترونیکی کاربران قـــراردارد و اعتقـــادات شخـــصی فرد را نشانه میرود
نمــونه :...