فکر کنم اینجا توضیح مختصر و خوبی داده شده :
چرا باید از فیدبرنر استفاده کنیم و چگونه؟

من دلایل این کار را به دو دسته تقسیم می کنم. دسته اول خدمات این سرویس است که برای کاربران تمام دنیا برابر است...