ببخشید عکس برای من باز نمیشود یا برای دوستان هم اینجور هست؟