خوب امروز جمعه بود
تازه فردا صبح nic.ir تایید می کنه