قالبو من نصب کردم درست بود قبلا
شما درست نصب نکردی