ادمین سی پی ---->تنظیمات گروه کاربری------->گروه کاربری مورد نظر رو انتخاب کنید
مجوز های ارسال پست رو پیدا کرده وطبق عکس عمل کنید :...