درود .

هك Spam-o-Matic را غیر فعال کنید ببنید مشکل حل می شود .