1 . ادمین سی پی / تنظیمات / تنظیمات اصلی انجمن / تنظیمات ارسال و ویرایش پست / حداکثر تصاویر در پست / امضاء
2 . ادمین سی پی / تنظیمات / تنظیمات اصلی انجمن / تنظیمات ارسال و ویرایش پست / حداقل فاصله...