یه توضیح درمورد بنر و هدر میدید چی نوشته بشه اندازشون و....