اونوقت اینا دوبله هستن یا زیرنوس؟ :f:
:F:

کلا ترجمه نشده هستن دیگه؟:$