خب چیکار باید کرد ؟ منم به همچین هکی نیاز دارم و در ضمن ریفرش اتوماتیک رو هم نمیتونم غیرفعال کنم .