تو تنظیمات هک top x یه گزینه داره نوشته remove bold

اون رو بگزارید روی خیر