درود

vbseo نصب کنید بعدش:

vbseo>General Settings >Likes System