نیازی به هیچ کدی نیست

شما فقط به پوشه images درون هاست برید و فایل favicon.ico

رو پاک و عکسی با همین نام و همین فرمت به جاش اپلود کنید

و بعد هم به ادرس سایت خودت رفته و چند بار کنترل f5بزن...