با این که فعالیت مدیران نسبت به سالهای قبل خیلی کم شده و البته حق دارند همه درگیر زندگی شدند
اما کار بسیار زیباییست خسته نباشید داره