اين شركت بدترين پشتيباني رو داره جواب رو ميدن ولي سربالا ميدن . فقط ميتونم بگم براشون متاسفم
نميدونم فقط با من لج هستند يا نه با همه اينجوري رفتار ميكنند