شما دامنت IR یا com ؟
اگه ir باشه که خب میتونه چند سال طول بکشه،چون اینجا ایرانه:ff:
اما دامنت اگه com باشه نهایتش،در بدترین حالت ممکنه،باید تا 5ساعت ست بشه