دوست عزیز بعد از لینک کردن وی بی ایران طراحی می شه براتون