مشکل بخاطر آپدیت کزایی گوگل کرومه که رفته رو اعصاب من !

با سایه نوشته هم تو بعضی موارد مشکل داره !