چشمام درد میکردن اگه بهتر واست میزدم کارت راه بیوفته

ضایعست:دی

شب خوش