کدها رو بین این قرار بدید:


<vb:if condition="$show['guest']"> </vb:if>