کسی میدونه چجوری میتونیم مازول رو در فریر نصب کنیم ؟