اي بابا
داستاني داريم ما با شما ها !!

برادر من . دوست من . عزيز من
ديگه نمي دونم چي بگم !
هر كس بخواد و نياز داشته باشه بنرش رو دوباره تاپيك ميزنه .
نيازي نيست شما به جاي كس ديگه تاپيك بزنيد .