چطوری میشه به آخرین ارسالات شکل هایی که کنار هر پست هست و نشون میده پست تازه هست یا قدیمی رو اضافه کرد ؟