از ادمین سی پی در قسمت تنظیمات اصلی انجمن آدرس سایت و صفحه اصلی رو تنظیم کنید روی دامین جدید