با مروگر باید مسیرش رو بگیرید و جایگزین کنید عکسها رو.آدرس سایت رو قراربدید