درود
من برای انجمنم یک عدد دامنه خریداری کرده ام
و وقتی با دامین جدید میخواهم وارد یوزر خودم شوم با این پیغام
Invalid Redirect URL (انجمن عاشقانه Love98)

مواجه میشوم و دوباره بر روی...