کتاب های آموزشی خیلی خوبی هستن ، اگه کسی یه ذره دقت کنه میتونه خیلی خوب یاد بگیره

ممنون