یکی رو سوپر مدیر کنید و اونم باید از modcp وارد بشه .