اگه یه دیداسر یخ سایتی که از شما هاست گرفته باشه حمله کنه از 1 تا 3 بشمره پهنای باندش تموم شده :دی