الله

توی میهالیسم همچین سیستمی نداره تا اونجایی که میدونم
تنها میشه دو گروه درست کرد با احجام مختلف. یکی مهمان هست و یکی اعضا
میتونی اعضا رو معمولی کنی و هرکی عضو شد بتونه حجم بیشتری اپلود کنه...