ممكنه مشكل از سرعت سرور انجمن شما باشه كه اينقدر طول ميشكه