بعد از کد های مربوط به تبلیغات کد های زیر را اضافه کنید :
<div style="clear:both;">

اگر div ها رو نبستید با

</div>

ببندید