بیشتر هک های مورد نیاز در قسمت هک ها موضوع مهم هستند و می تونید استفاده کنید