نه. ربطي به اون نداره!‌ به نظر خودت وقتى دامنه اى نباشه سايت به هر طريقى كه ميخواى باز ميشه ؟!:h: