بعد این همه حرف تازه فهمیدی که دی ان اس ها رو اشتباه ثبت کردی؟