Premission iای همه فایل های انجمن درسته؟

رو ۶۰۰ اینا همچین اروری حاصل میشه