با پاسخگو ها بهتر صحبت کنید!/:);):@

اول اینو بزارید
<center>

در انتها هم این
</center>

البته کاملا مطمئن نیستم در این مورد بدرد بخوره:$