من نمیتونم با دیدن یه عکس کل ماجرا را براتون بگیم. باید بقیه قسمت هاش را هم ببینیم و مشکل را بررسی و حلش کنم.