فک نکنم کسی برام اون طرحی که میخوام رو طراحی کنه
داره تبدیل میشه به صفحه تبلغات لطفا بسته شه