[CKEditor] : آموزش حل مشکل invalid url ، هنگام گذاشتن عکس در ویبولتن ۴.۱.۴ انجام دادم بازم درست نشد . خب آخه اول درست بود . مثلا عکس میزاشتم این تیک ها هم نمیخواست . خودش عکسو کوچیک نشون میداد با کلیک بزرگ میشد . اما فک کنم یه جا دیگه رو رفتم درست کردم . این خراب شد