باسلام

با آموزش دیگری در خدمتتون هستم ، باتوچه به این که برای کادر بندی این هک تا کنون آموزشی ارائه نشده تصمیم گرفتم آموزش آن را منتشر کنم

ادمین سی پی => استایل ها & قالب ها => جست و جو در قالب ها => جست و جوی در قالب ها

جست و جو در استایل => استایل مورد نظرتون رو انتخاب کنید

جست و جو برای متن => dbtech_vbactivity_bar

قفط جست و جوی عنوان ها => بله

==> جستجو

کل محتویاتش را با کد های زیر عوض کنید

کد HTML:
<div class="post_field" style="height: 23px;">
<div style="width:102px; height:11px; background-image:url(images/icons/vbactivity/{vb:raw color}_faded.png);margin-top: 5px;">
<div style="width:1px; height:11px; background-image:url(images/icons/vbactivity/{vb:raw color}_left.png); display:inline; float:{vb:stylevar left};"></div>
<div style="width:1px; height:11px; background-image:url(images/icons/vbactivity/{vb:raw color}_right.png); display:inline; float:{vb:stylevar right};"></div>
<img src="images/icons/vbactivity/{vb:raw color}.png" width="{vb:raw percent}px" height="11" alt="" style="float:{vb:stylevar left}; height:11px;" />
</div>
</div>

به روش فوق سرچ کنید : dbtech_vbactivity_postbit_stats

کل محتویاتش را با کد های زیر عوض کنید

کد HTML:
<vb:if condition="!($bbuserinfo['dbtech_vbactivity_settings'] & 4) OR !($bbuserinfo['dbtech_vbactivity_settings'] & 8)">


<dd>
<dl id="c_vbactivity_stats_post[postid]" style="display:{vb:raw display.stats};">
{vb:raw vbactivity_postbit.activitystat_points}
{vb:raw vbactivity_postbit.activitystat_level}
</dl>
</dd>
</vb:if>

<vb:if condition="!($bbuserinfo['dbtech_vbactivity_settings'] & 128) OR $userinfo[activity]">
<dd>
<dl id="c_vbactivity_bars_post[postid]" style="display:{vb:raw display.bar};">
<vb:if condition="!($bbuserinfo['dbtech_vbactivity_settings'] & 128)">
<div class="post_field">
<dt>{vb:rawphrase dbtech_vbactivity_level_percent}</dt> <dd>{vb:raw userinfo.levelpercent}%</dd>
</div>
<div class="post_field" style="height: 23px;">
<dd style="margin-top: 6px;">{vb:raw activitylevel}</dd>
</div>
</vb:if>
{vb:raw userinfo.activity}
</dl>
</dd>
</vb:if>

به روش فوق سرچ کنید : dbtech_vbactivity_postbit_stats_activitybit

کل محتویاتش را با کد های زیر عوض کنید

کد HTML:
<div class="post_field">
<dt>{vb:raw phrase}</dt> <dd title="{vb:raw pointscache} / {vb:raw target} {vb:rawphrase dbtech_vbactivity_points}">{vb:raw percent}%</dd>
</div>

به روش فوق سرچ کنید : dbtech_vbactivity_postbit_stats_level

کل محتویاتش را با کد های زیر عوض کنید

کد HTML:
<vb:if condition="!($bbuserinfo['dbtech_vbactivity_settings'] & 8)">
<div class="post_field">
<dt>{vb:rawphrase dbtech_vbactivity_level}</dt> <dd>{vb:raw userinfo.activitylevel}</dd>
</div>
</vb:if>
به روش فوق سرچ کنید : dbtech_vbactivity_postbit_stats_points

کل محتویاتش را با کد های زیر عوض کنید

کد HTML:
<vb:if condition="!($bbuserinfo['dbtech_vbactivity_settings'] & 4)">
<div class="post_field">
<dt>{vb:rawphrase dbtech_vbactivity_points}</dt> <dd>{vb:raw userinfo.points}</dd>
</div>
</vb:if>
موفق باشید